Náš tím

Mgr. Adriána Rišková

Psychologička, zaradená do špecializačného študijného programu v odbore klinická psychológia. Pôsobí ako psychológ v Kúpeľoch Nimnica, kde skupinovo pracuje s klientami formou nácvikov relaxačných techník, autogénneho tréningu, ďalej sa venuje lektorovaniu vzdelávacích programov, workshopov zameraných na psychohygienu a tréning pamäti.
Zároveň pracuje v ambulancii klinickej psychológie pod supervíziou klinickej psychologičky, kde sa venuje individuálnemu poradenstvu a psychodiagnostike. Pri práci využíva rodinnú dosku, techniky kognitívno-behaviorálnej terapie a relaxačné uvoľňovacie techniky. V súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva sa špecializuje na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Je zaradená do výcviku v hrovej a filiálnej terapii.


PhDr. Martina Šadláková

Klinická psychologička, ktorá vysokoškolské vzdelanie ukončila rigoróznym konaním na FF TU. Následne sa špecializačnou skúškou na SZU v Bratislave zaradila ku klinickým psychológom. Je absolventkou vzdelávania v inštruktáži sebauvoľnovania a relaxácie zvanej Autogénny tréning. Vedie individuálne a manželské psychologické poradenstvo v Kúpeľoch Nimnica, kde terapeuticky pracuje aj so psychosomatickými klientami formou nácvikov relaxačných techník a podpornou psychoterapiou.
Aktuálne je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Existenciálnej analýze a logoterapii v Brne. Absolvovala tiež výcvikový program v Motivačných rozhovoroch, čo je prístup zameraný na podporu klientov v nachádzaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene správania. A taktiež výcvikový tréning EFT pre páry, ktorý umožňuje klientom vytvoriť nové vzorce správania sa vo vzťahu.

 

 
Späť na hlavnú stránku

Liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Obsadená linka?

Zavoláme vám

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika