Náš tím

Mgr. Adriána Rišková

Psychologička, zaradená do špecializačného študijného programu v odbore klinická psychológia. Pôsobí ako psychológ v Kúpeľoch Nimnica, kde skupinovo pracuje s klientami formou nácvikov relaxačných techník, autogénneho tréningu, ďalej sa venuje lektorovaniu vzdelávacích programov, workshopov zameraných na psychohygienu a tréning pamäti.
Zároveň pracuje v ambulancii klinickej psychológie pod supervíziou klinickej psychologičky, kde sa venuje individuálnemu poradenstvu a psychodiagnostike. Pri práci využíva rodinnú dosku, techniky kognitívno-behaviorálnej terapie a relaxačné uvoľňovacie techniky. V súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva sa špecializuje na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Je zaradená do výcviku v hrovej a filiálnej terapii.


PhDr. Martina Šadláková

Klinická psychologička, ktorá vysokoškolské vzdelanie ukončila rigoróznym konaním na FF TU. Následne sa špecializačnou skúškou na SZU v Bratislave zaradila ku klinickým psychológom. Je absolventkou vzdelávania v inštruktáži sebauvoľnovania a relaxácie zvanej Autogénny tréning. Vedie individuálne a manželské psychologické poradenstvo v Kúpeľoch Nimnica, kde terapeuticky pracuje aj so psychosomatickými klientami formou nácvikov relaxačných techník a podpornou psychoterapiou.
Aktuálne je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Existenciálnej analýze a logoterapii v Brne. Absolvovala tiež výcvikový program v Motivačných rozhovoroch, čo je prístup zameraný na podporu klientov v nachádzaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene správania. A taktiež výcvikový tréning EFT pre páry, ktorý umožňuje klientom vytvoriť nové vzorce správania sa vo vzťahu.

 

 
Späť na hlavnú stránku

Liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika