Verejný prísľub

Verejný prísľub

daný podľa ustanovenia § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „verejný prísľub“)

 

Kúpele Nimnica, a. s., IČO 31638708, so sídlom Nimnica, 020 71, (ďalej len ako „PZS”), týmto vyhlasuje

 

verejný prísľub

 

 

o nároku na uzavretie dohody o poskytnutí jednorazového finančného príspevku (ďalej len ako „Stabilizačný príspevok“) zdravotníckym pracovníkom za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube.

 

1. Záväzok

Týmto verejným prísľubom sa PZS zaväzuje s každým zdravotníckym pracovníkom, ktorý splnil všetky podmienky uvedené v tomto verejnom prísľube, uzatvoriť Dohodu o poskytnutí Stabilizačného príspevku, ktorá tvorí prílohu tohto verejného prísľubu, a to za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube.

 

2. Základné pojmy

 

2.1 Zdravotnícky pracovník

V zmysle tohto verejného prísľubu sa pod pojmom zdravotnícky pracovník rozumie zdravotnícky pracovník:

 • v zmysle § 27 ods. 1  písm. c) až v) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 578/2004 Z. z.”):

c) farmaceut,

d) sestra,

e) pôrodná asistentka,

f) fyzioterapeut,

g) verejný zdravotník,

h) zdravotnícky laborant,

k) rádiologický technik,

l) zdravotnícky záchranár,

p) farmaceutický laborant,

t) praktická sestra,

u) zubný asistent,

v) sanitár

 

 • v zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.: fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik.

 

2.2 Stabilizačný príspevok

Pod pojmom Stabilizačný príspevok sa rozumie jednorazový finančný príspevok vo výške určenej v Dohode o poskytnutí Stabilizačného príspevku, ktorý je určený na obnovenie stability systému poskytovania zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky.

 

2.3 Dohoda o poskytnutí Stabilizačného príspevku

Dohoda o poskytnutí Stabilizačného príspevku je dvojstranný právny úkon medzi PZS a zdravotníckym pracovníkom, predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností týkajúca sa poskytnutia Stabilizačného príspevku.

 

2.4 Pracovný pomer

Pracovným pomerom sa na účely tohto verejného prísľubu rozumie pracovný pomer v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Za pracovný pomer nie sú, pre účely uzavretia Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku v zmysle tohto verejného prísľubu, považované dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a ani výkon podnikateľskej činnosti.

 

3. Podmienky verejného prísľubu

 

3.1 Podmienkou zo strany zdravotníckeho pracovníka pre uzavretie Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku je, že mal ku dňu 22.11.2022 a súčasne ku dňu uzatvorenia tejto Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku pracovný pomer s PZS a zároveň neplynie tomuto zdravotníckemu pracovníkovi výpovedná doba z dôvodu podania výpovede z pracovného pomeru s PZS.

 

3.2 Podmienkou zo strany zdravotníckeho pracovníka pre uzavretie Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku je zároveň vôľa zdravotníckeho pracovníka zotrvať v pracovnom pomere s PZS.

 

3.3 Podmienkou uzavretia Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku je, že vláda Slovenskej republiky odsúhlasí použitie finančných prostriedkov, ktoré budú určené na poskytnutie Stabilizačného príspevku zdravotníckym pracovníkom a zároveň Ministerstvo financií Slovenskej republiky schváli prekročenie limitu výdavkov v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR za účelom poskytnutia Stabilizačného príspevku zdravotníckym pracovníkom.

 

3.4 Zdravotníckemu pracovníkovi vzniká nárok na uzavretie Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku až po kumulatívnom splnení vyššie uvedených podmienok tohto verejného prísľubu.

 

4. Záverečné ustanovenia

 

4.1 Dohodu o poskytnutí Stabilizačného príspevku uzatvorí zdravotnícky pracovník s PZS v mieste výkonu práce najneskôr dňa 19.12.2022. V prípade, ak zdravotnícky pracovník nemá možnosť pristúpiť k uzatvoreniu Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku s PZS jej fyzickým podpisom v mieste výkonu práce, platí, že k uzatvoreniu Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku dôjde aj doručením zdravotníckym pracovníkom podpísanej Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku poštou alebo prostriedkami diaľkovej (elektronickej) komunikácie, ak takýto písomný prejav vôle zdravotníckeho pracovníka bude doručený PZS najneskôr dňa 19.12.2022.

 

4.2 Tento verejný prísľub je platný a účinný dňom jeho vyhlásenia.

 

4.3 PZS si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť podmienky tohto verejného prísľubu alebo tento verejný prísľub odvolať. Zmenu podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie verejného prísľubu PZS zverejní na svojom webovom sídle. Zmena podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie verejného prísľubu nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo dňom zverejnenia uvedeného oznámenia.

 

V Nimnici, dňa 6.12.2022

 

Príloha:

-        Dohoda o poskytnutí Stabilizačného príspevku

 

Príloha

DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU

(ďalej len „Dohoda“)

 

uzatvorená podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občianky zákonník“) medzi týmito zmluvnými stranami:

 

 

 

Zamestnávateľ:                    názov:                         [....................]

                                               so sídlom:                  [....................]

                                               IČO:                            [....................]

                                               štatutárny orgán:        [....................]

 

(ďalej len „Zamestnávateľ“)

 

a

 

Zamestnanec:                       meno a priezvisko:     [....................]

                                               dátum narodenia:       [....................]

                                               bydlisko:                    [....................]

                                               pracovná pozícia:       [....................]

                                               bankové spojenie:      [....................]

 

(ďalej len „Zamestnanec“)

 

(Zamestnanec a Zamestnávateľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

 

sa dohodli na uzavretí tejto Dohody:

 

 

I.
Predmet Dohody

 

1.1        Predmetom tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán, a to najmä záväzok Zamestnanca zotrvať u Zamestnávateľa v pracovnom pomere počas dohodnutej doby za podmienok určených v tejto Dohode a záväzok Zamestnávateľa poskytnúť Zamestnancovi jednorazový finančný príspevok vo výške určenej v tejto Dohode (ďalej len „Stabilizačný príspevok“) za splnenia podmienok určených v tejto Dohode.

 

1.2        Účelom poskytnutia Stabilizačného príspevku je obnovenie stability systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci ústavných zdravotníckych zariadení a ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

 

 

II.
Podmienky poskytnutia Stabilizačného príspevku

 

2.1.      Zamestnanec prejavil záujem o poskytnutie Stabilizačného príspevku, a to na základe verejného prísľubu daného Zamestnávateľom, zverejneného na webovom sídle Zamestnávateľa dňa [•].[•].2022.

 

2.2.      Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zamestnancovi, s ktorým má ku dňu 22.11.2022 a súčasne ku dňu uzatvorenia tejto Dohody dohodnutý pracovný pomer, a ktorému zároveň neplynie výpovedná doba z dôvodu podania výpovede z pracovného pomeru so Zamestnávateľom, Stabilizačný príspevok vo výške 5.000,- € (slovom: päť tisíc eur), ak ide o zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 1 písm. c) až v) a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 578/2004 Z. z.“).

 

2.3.      Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť Zamestnancovi Stabilizačný príspevok do 31.12.2022 na bankový účet Zamestnanca, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Dohody.

 

2.4.      Stabilizačný príspevok vo výške 100 % patrí Zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu pre Zamestnávateľa na pracovný úväzok 1,00. V prípade, ak Zamestnanec vykonáva prácu iba na kratší pracovný čas, patrí mu Stabilizačný príspevok v alikvotnej čiastke iba v rozsahu jeho pracovného úväzku.

 

2.5.      Zamestnanec vyhlasuje, že si neuplatňuje Stabilizačný príspevok u iného zamestnávateľa, ktorý by v súhrne s poskytnutým Stabilizačným príspevkom podľa tejto Dohody prekračoval výšku Stabilizačného príspevku, ktorý prislúcha zamestnancovi s pracovným úväzkom 1,00. V prípade ak by boli Zamestnancovi poskytnuté Stabilizačné príspevky vo výške presahujúce výšku podľa predchádzajúcej vety, je povinný Stabilizačný príspevok v presahujúcej výške vrátiť tomu zamestnávateľovi, ktorý posledný vyplatil Zamestnancovi Stabilizačný príspevok.

 

2.6.      V súlade s účelom poskytnutia Stabilizačného príspevku sa Zamestnanec zaväzuje, že zotrvá u Zamestnávateľa v pracovnom pomere nepretržite počas 3 (slovom: troch) rokov, počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.

 

2.7.      Do doby zotrvania Zamestnanca v pracovnom pomere u Zamestnávateľa sa nezapočítava doba:

 

 1. trvania dlhodobej pracovnej neschopnosti, OČR ako prekážka v práci na strane Zamestnanca sčítaná za celú dobu zotrvania podľa čl. II, ods. 2.7 Dohody, ak presiahne dobu 45 (slovom: štyridsaťpäť) dní;  
 2. materskej a rodičovskej dovolenky podľa § 166 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákonník práce“);
 3. neprítomnosti v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu.

 

         Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že doba zotrvania Zamestnanca v pracovnom pomere u Zamestnávateľa sa predlžuje o dobu trvania skutočností vymedzených v bode a) až c) tohto odseku.

 

2.8.      V prípade, že pracovný pomer Zamestnanca u Zamestnávateľa skončí pred uplynutím doby určenej v čl. II, ods. 2.6. tejto Dohody, a to z akéhokoľvek dôvodu, okrem dôvodov vymedzených v ustanovení čl. II, ods. 2.12 tejto Dohody, Zamestnanec je povinný vrátiť alikvotnú časť Stabilizačného príspevku.

 

2.9.      Zamestnanec je povinný vrátiť alikvotnú časť Stabilizačného príspevku aj v prípade:

 

 1. ak bude na žiadosť Zamestnanca Zamestnancovi znížený pracovný úväzok pod úväzok dohodnutý medzi Zmluvnými stranami ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody;
 2. ak bude Zamestnanec preradený na vlastnú žiadosť na inú pracovnú pozíciu ako je definovaná v čl. II, ods. 2.2 tejto Dohody;
 3. okamžitého skončenia pracovného pomeru Zamestnávateľom z dôvodu podľa ustanovenia § 68 ods. 1 Zákonníka práce.

 

2.10.   Zamestnanec je povinný vrátiť alikvotnú časť Stabilizačného príspevku v zmysle čl. II, ods. 2.5, 2.8. a 2.9 tejto Dohody, a to v lehote 30 dní od vzniku skutočnosti podľa čl. II, ods. 2.5, 2.8, 2.9 písm. a) a písm. b) a v prípade čl. II, ods. 2.9 písm. c) najneskôr ku dňu skončenia pracovného pomeru. Povinnosť Zamestnanca vrátiť alikvotnú časť Stabilizačného príspevku je splnená pripísaním peňažných prostriedkov na účet Zamestnávateľa.

 

2.11.   Zamestnanec podpisom tejto Dohody vyhlasuje, že s vrátením Stabilizačného príspevku, resp. jeho alikvotnej časti, v zmysle tejto Dohody bez výhrad súhlasí.

 

2.12.   Povinnosť Zamestnanca na vrátenie alikvotnej časti Stabilizačného príspevku nevzniká:

 

 1. ak sa pracovný pomer skončil výpoveďou danou Zamestnávateľom, z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) a c) Zákonníka práce alebo dohodou z tých istých dôvodov;
 2. ak sa pracovný pomer skončil výpoveďou danou Zamestnancom, z dôvodov uvedených v § 69 ods. 1 písm. a), b) a c) Zákonníka práce alebo dohodou z tých istých dôvodov.

 

III.
Výpočet alikvotnej časti Stabilizačného príspevku

 

3.1        Na výpočet alikvotnej časti Stabilizačného príspevku sa použije nasledujúci vzorec, okrem prípadu uvedenom v čl. II, ods. 2.9, písm. a) tejto Dohody:

 

 

 

X = alikvotná čiastka Stabilizačného príspevku na vrátenie

Z = x % z výšky poskytnutého Stabilizačného príspevku podľa čl. II, ods. 2.2  a 2.4 Dohody, pričom sumu x určí Zamestnávateľ v súlade s daňovými a odvodovými povinnosťami vyplývajucimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

3.2    Na výpočet alikvotnej časti Stabilizačného príspevku sa použije nasledujúci vzorec pre prípad uvedený v čl. II, ods. 2.9, písm. a) tejto Dohody:

 

 

 

 

Y = koeficient pôvodného úväzku

V = koeficient nového úväzku

X = alikvotná čiastka Stabilizačného príspevku na vrátenie

Z = x% z výšky poskytnutého Stabilizačného príspevku podľa čl. II, ods. 2.2 a 2.4 Dohody, pričom sumu x určí Zamestnávateľ v súlade s daňovými a odvodovými povinnosťami vyplývajucimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

3.3    Zamestnávateľ v súlade s daňovými a odvodovými povinnosťami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov určil, že na základe sumy Stabilizačného príspevku pre Zamestnanca, ktorá predstavuje [....................] eur v zmysle tejto Dohody je hodnota „Z“ v bodoch 3.1 a 3.2 tohto článku [....................] eur.

 

IV.

Trvanie Dohody

 

4.1        Táto Dohoda sa skončí:

 

 1. uplynutím doby, počas ktorej sa Zamestnanec zaviazal zotrvať v pracovnom pomere u Zamestnávateľa podľa čl. II, ods. 2.6 tejto Dohody, primerane predĺženej o dobu trvania skutočností vymedzených v čl. II, ods. 2.7, bod a) až c) tejto Dohody,
 2. z dôvodov uvedených v čl. II, ods. 2.8, 2.9. a 2.10 Dohody, a to dňom vrátenia Stabilizačného príspevku Zamestnávateľovi v plnej výške,
 3. z dôvodov uvedených v čl. II, ods. 2.12 Dohody.

 

 

 

V.

Záverečné ustanovenia

 

5.1        Táto Dohoda je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami, k čomu musí dôjsť najneskôr dňa 19.12.2022 v mieste výkonu práce Zamestnanca. V prípade, ak Zamestnanec nemá možnosť pristúpiť k uzatvoreniu Dohody so Zamestnávateľom jej fyzickým podpisom v mieste výkonu práce, platí, že k uzatvoreniu Dohody dôjde aj doručením Zamestnancom podpísanej Dohody poštou alebo prostriedkami diaľkovej (elektronickej) komunikácie, ak takýto písomný prejav vôle Zamestnanca dôjde Zamestnávateľovi najneskôr dňa 19.12.2022.

 

5.2        V prípade, ak je Zamestnávateľ povinnou osobou v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“), táto Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a Zákona o slobode informácií.  V takom prípade platí, že Dohoda je uzavretá dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami, k čomu musí dôjsť najneskôr dňa 19.12.2022 v mieste výkonu práce Zamestnanca, prípadne, ak Zamestnanec nemá možnosť pristúpiť k uzatvoreniu Dohody so Zamestnávateľom jej fyzickým podpisom v mieste výkonu práce, dňom doručenia Zamestnancom podpísanej Dohody poštou alebo prostriedkami diaľkovej (elektronickej) komunikácie, ak takýto písomný prejav vôle Zamestnanca dôjde Zamestnávateľovi najneskôr dňa 19.12.2022 a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

 

5.3        Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto Dohoda stráca platnosť, ak najneskôr do 19.12.2022 nedôjde k prijatiu uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým vláda schvaľuje a súčasne uvoľňuje finančné prostriedky určené na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom stabilizačného príspevku v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

5.4        Dohodnutý obsah tejto Dohody je možné meniť iba na základe dohody oboch Zmluvných strán formou písomného číslovaného dodatku podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami, ktorý bude jej neoddeliteľnou súčasťou.

 

5.5        Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k zmene podmienok verejného prísľubu daného Zamestnávateľom a zverejneného na webovom sídle Zamestnávateľa v zmysle čl. II, ods. 2.1 tejto Dohody, a to v súvislosti s prijatým uznesením vlády Slovenskej republiky, ktorým vláda schvaľuje finančné prostriedky určené na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom stabilizačného príspevku, uzatvoria bez zbytočného odkladu dodatok k tejto Dohode, ktorým upravia vzájomné vzťahy tak, aby zosúladili obsah tejto Dohody s obsahom verejného prísľubu.

 

5.6        Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Dohode  sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákonníka práce a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými predpismi. Pracovnoprávne vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z pracovnej zmluvy uzatvorenej medzi Zamestnancom a Zamestnávateľom sa spravujú ustanoveniami Zákonníka práce.

 

5.7        Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v slovenskom znení, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

 

5.8        Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej obsahu, najmä právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, táto Dohoda je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle pričom potvrdzujú, že ich prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, bez omylu a súčasne, že táto Dohoda nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

 

V  [............................] dňa [doplniť dátum uzatvorenia Dohody]

 

 

 

___________________________

Zamestnávateľ

 

 

___________________________

Zamestnanec
Späť na hlavnú stránku

Liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika