Profesionálny prístup

Psychologické centrum v Kúpeľoch Nimnica, a.s garantuje profesionálny prístup

PhDr. Martina Šadláková - psychológ

Pár slov o mne ...                                                            

Ako psychológ sa venujem svojej práci už viac ako desať rokov. Popri neustálom vzdelávaní sa a rozvíjaní svojich kompetencií sa opieram aj o svoje trojnásobné materské skúsenosti, ktoré sú mi azda najväčšou školou života. Svoje povolanie sa snažím vnímať ako poslanie, a teda vstupujem do každého vzťahu s plnou autenticitou a snahou o povzbudenie duše i ducha.

 

V skratke moje pracovné skúsenosti ...

Mám dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých a poradenskej práci s klientmi v rôznych životných okolnostiach. Venujem sa jednotlivcom v náročných životných situáciách, ale tiež manželskému poradenstvu s ohľadom na kresťanskú antropológiu. Súčasťou môjho profesijného životopisu je aj práca s dospievajúcimi, rodičmi a učiteľmi. Pôsobila som aj ako vysokoškolský pedagóg. Lektorujem odborné školenia pre firmy a organizácie, pričom zabezpečujem organizáciu, prípravu a lektorovanie vzdelávacích programov, outdoorových a indoorových vzdelávacích aktivít.

 

Ako pristupujem ku každému klientovi vo svojej práci ...

Každý z nás je ovplyvnený skúsenosťami, ktoré zažil. Formuje nás detstvo, naši rodičia, neskôr kamaráti, spolužiaci, kolegovia, naša práca, priatelia a rodina. Zažívame však v našich vzťahoch pocit prijatia, cítime, že sme druhými prijímaní takí, akí sme; zažívame, že sme uznaní aj s chybami; veríme, že nám chce život dopriať? To sú totiž významné zranenia, ktoré si v menšej alebo väčšej miere nesieme svojím životom.

Pre moju prácu s klientom je teda dôležité pomenovanie toho, čo dnes prežíva ako obťažujúce v dôsledku svojich myšlienkových, vôľových a emocionálnych pohnútok a hľadanie novej perspektívy v rozšírení uhla pohľadu na danú skutočnosť.

Toto všetko sa deje v koncepcii prepojenia tela, mysle a ducha.

 

Profesijný životopis

Vzdelanie

Štátna atestačná skúška v rámci špecializácie v odbore klinický psychológ (2020) - úspešne absolvovaná 

Katedra klinickej psychológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Príprava na výkon práce v zdravotníctve (2016)  

Lekárska fakulta SZU v Bratislave            

Rigorózna skúška (2011)                                       

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave

I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (2005 - 2010)                   

Odbor psychológia, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave

 

Ďalšie vzdelávania a kurzy

 

ROR metóda (2019 - 2020)

Odborný seminár: Hagioterapia (2019)

Autogénny tréning I. – relaxačná metóda (2019)

Výcvik: Motivačné rozhovory (2017)

Rodinná doska -výcvik pre prácu s rodinami (2015)

Sociálno-psychologický výcvik - sociálna psychológia, komunikácia v pracovných vzťahoch (2008)

Pohľad existenciálnej analýzy na problematiku depresívnych stavov (Slea Slovensko, 2020)

Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy. Zdieľanie múdrostí 12 krokov AA (Hana Vojtová, SIPE, 2020)

 

Pracovné skúsenosti

 

Kúpele Nimnica, a.s. (2019 – dodnes)

Poradenstvo a edukácia v oblasti rozvoja osobnosti pre jednotlivca, pár a rodinu.

Organizácia, príprava a lektorovanie vzdelávacích programov, outdoorových a indoorových vzdelávacích aktivít, facilitácia skupinových diskusií a workshopov.

Kresťanské poradenstvo.

SOŠ strojnícka, SOŠ stavebná, SPŠ (2018 – 2019)

Školský psychológ – psychologické poradenstvo pre žiakov, konzultačná činnosť pre učiteľov a rodičov; príprava a realizácia preventívnych reedukačných programov, besied a prednášok pre žiakov, učiteľov a rodičov.

NsP, Považská Bystrica (2019)

Koučing zameraný na psychoprofylaktický tréning pre matky pred pôrodom.

Salvus, s.r.o., pobočka Považská Bystrica (2015 - dodnes)

Psychológ – poradenstvo pre jednotlivca, pár a rodinu; psychodiagnostika

Diecézny cirkevný súd v Žiline (2013 - dodnes)

Psychologické poradenstvo pre jednotlivca a pár.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Detašované pracovisko Starý Hrozenkov (2012 - 2013)

Odborný asistent, konzultant záverečných prác.

Akadémia vzdelávania (2010 - 2018)

Manažér vzdelávania, projektový manažér, lektor – psychológia.

Consulting, s.r.o. Považská Bystrica (2010 - 2011)

Lektor – výcvik manažérskych a obchodných zručností a schopností (vedenie tímu, rozvoj     osobnosti, komunikačné schopnosti).

 Partner Progress, s.r.o. Považská Bystrica (2005 - 2010)

Lektorské služby pri poskytovaní vzdelávacích a poradenských služieb nezamestnaným v oblasti psychológie.

 

 
Späť na hlavnú stránku

PhDr. Martina Šadláková - psychológ

Liečba

Vstúpiť

Pobyty

Vstúpiť

Wellness

Vstúpiť

Pošlite číslo a my zavoláme

Kúpele Nimnica a.s.

020 71 Nimnica

Slovenská republika